top of page

Satınalmada təcili tələbat

Updated: Feb 13, 2021

Satınalamada təcili tələbat deyildikdə nə nəzərdə tutulur?

Tələbatın təcili olmasına gətirib çıxarmış halları qabaqcadan görmək qeyri-mümkün olduqda və ya bu hallar satınalan təşkilatın ləngiməsinin nəticəsi olmadıqda bu tələbat təcili hesab edilir. Həmçinin satınalan təşkilatdan asılı olmayan səbəblərdən satınalmanın icrası gecikdikdə satınalan təşkilat ümumi ehtiyac ilə müqayisədə yalnız gecikən müddətdə istifadə üçün yaranmış tələbat təcili hesab edilə bilər, bütün illik ehtiyac təcili olaraq nəzərə alına bilməz.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page